default-logo

Poniżej zawarto opis metodologii używanej do obliczania wartości poszczególnych wskaźników prezentowanych na stronie. Wszystkie obliczenia bazują na odczytach pozyskiwanych z instalacji solarnych zainstalowanych w ramach projektu.

Ilość zaoszczędzonego paliwa potrzebnego do ogrzewania wody

 • ilość węgla

  Przyjęto, że 1kg węgla średniej jakości posiada wartość energetyczną równą 8,3 kWh.
 • ilość gazu

  Przyjęto, że 1m3 gazu posiada wartość energetyczną 10,8 kWh.

Koszt zaoszędzonego paliwa potrzebnego do ogrzania wody

 • koszt węgla

  Do obliczeń przyjęto, że średnia cena 1 tony węgla wynosi 650 zł.
 • koszt gazu

  Do obliczeń przyjęto, że średnia cena 1m3 gazu wynosi 1,75 zł. (Nie uwzględniano opłat dystrybucyjnych.)

Ilość zanieczyszczeń emitowanych do środowiska

 • dwutlenek węgla

  Do obliczeń przyjęto, że wytworzenie 1 GJ energii pochodzącej ze spalania węgla generuje 94600g CO2 emitowanego do środowiska.
 • dwutlenek siarki

  Do obliczeń przyjęto, że wytworzenie 1 GJ energii pochodzącej ze spalania węgla generuje 765g SO2 emitowanego do środowiska.
 • tlenki azotu

  Do obliczeń przyjęto, że wytworzenie 1 GJ energii pochodzącej ze spalania węgla generuje 292g NOx emitowanych do środowiska.

Ilość wytworzonej energii i ogrzanej wody

 • wytworzona energia

  Ilość wytworzonej energi jest odczytywana bezpośrednio z liczników zainstalowanych na instalacjach solarnych. Odczyty są realizowane w kWh (1kWh = 0,036 GJ)
 • ogrzana woda

  Ilość ogrzanej owdy została wyliczona przy założeniach, że ogrzewamy wodę o dt=35 stopni Celsjusza (m - masa wody, Cw - ciepło właściwe wody, dt - przyrost etmperatury wody). E=m*Cw*dt

Ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej

 • z energii słonecznej

  Ilość zaoszczędzonej energii dzięki wykorzystaniu energii słonecznej jest równa sumie odczytów z liczników solarów zainstalowanych w ramach projektu. Wskaźnik wyznaczający wartość współczynnika w GJ/rok jest obliczany poprzez podzielenie sumy zaoszczędzonej energii przez liczbę dni od początku projektu (1.01.2015) co daje wartość w GJ/dzień. Następnie współczynnik ten jest mnożony przez liczbę dni w roku: GJ/rok = 365 * GJ/dzień
 • z energii biomasy

  Ilość zaoszczedzonej energi z biomasy jest równa wartości energetycznej paliwa spalonego w piecu na biomasę zainstalowanym w ramach projektu.
  Przyjęto średnią kaloryczność paliwa (pelet) w wysokości: 19,6 MJ/kg. Zanotowano przykładowe zużycia peletu w piecach zakupionych w ramach projektu:
  - do dnia 30.06.2016r.: 20 ton peletu.

Wykorzystanie kolektorów

 • procent wykorzystania kolektorów w stosunku do ich możliwości

  Do wyznaczenia procentu wykorzystania kolektorów w stosunku do ich możliwości przyjęto, że jedno ogniwo zainstalowane w ramach projektu może wyprodukować w ciągu roku ok. 900 kWh. Obliczony współczynnik jest obliczany poporzez podzielenie sumy energii wyprodukowanej przez solary przez ich średnią wydajność.