default-logo

Celem głównym Projektu jest wykorzystanie energii odnawialnej do produkcji ciepłej wody użytkowej. Ikona słońca

Realizacja celu głównego przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności gospodarczej regionu oraz poprawy warunków życia jego mieszkańców.

Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez poprawę jakości środowiska, która nastąpi w wyniku ograniczenia zanieczyszczeń wód i gleby oraz ochronę naturalnych ekosystemów, a także poprzez zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

Cel główny zostanie osiągnięty dzięki:

– Zainstalowaniu 600 kompletów baterii słonecznych u indywidualnych odbiorców oraz na budynku użyteczności publicznej,

– poprawieniu efektywności energetycznej wykorzystania ciepła,

– uzyskaniu normowych temperatur c.w.u. w okresie eksploatacji baterii słonecznych,

– ograniczeniu strat ciepła spowodowanych mniejsza sprawnością aktualnie stosowanych urządzeń,

– zmniejszeniu emisji szkodliwych gazów cieplarnianych do atmosfery.

Wysoka jakość środowiska przyrodniczego ma istotne znaczenie dla jakości życia społeczeństwa oraz dla stymulowania wzrostu gospodarczego opartego na nowoczesnych technologiach. W celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego istotne znaczenie ma przede wszystkim dywersyfikacja tradycyjnych źródeł i nośników energii, jak również stopniowe zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii. Istotne, w zakresie zapewnienia zrównoważonego i bezpiecznego zaopatrzenia w paliwa i w kontekście zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, są również działania prowadzące do zmiany struktury zużywanych paliw oraz zwiększenia sprawności wykorzystania istniejących instalacji i urządzeń.

Cele projektu będą realizowane za pośrednictwem następujących rezultatów:

  1. KSI-R.40.1.2 Ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku realizacji projektów (z energii słonecznej) GJ/rok – 3995,46
  2. KSI-R.41.1.5 Ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku realizacji projekt (z energii z biomasy) GJ/rok – 378
  3. KSI-R.42.1.1 Ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku realizacji projekt (dla energii wodnej, geotermicznej i pozostałych) GJ/rok 4373,46

Efektem projektu będzie zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło ze źródeł konwencjonalnych. Wielkość 3995,46 GJ uzysku energii z kolektorów słonecznych pozwoli na zabezpieczenie c. w. u. w 60 %. Ilość paliwa potrzebnego do dostarczenia takiej ilości ciepła (3410,85 GJ) pochodzącego ze spalania węgla wyniesie 136,43 Mg 850 zł = 115965,50 zł oraz 378,99 GJ z gazu tj. 9983,42 m3 =10981,76 zł. Łącznie 126947,26 zł. Zmiana systemu przygotowania c. w. u. będzie wiązała się również że zmianą opłat za moc zamówioną. Zakłada się w uproszczeniu, ż opłaty za moc zamówioną spadną o 20 % (dla obiektów ogrzewanych gazem). Opłata wynosi zgodnie z cennikami Karpackiej Spółki Gazowniczej Łącznie ponad 50 tys. Przedłuży się żywotność techniczna obecnych kotłów o 8 lat. Zakładana redukcja 150 Mg paliwa węglowego skutkuje zmniejszeniem konieczności transportu węgla (najczęściej ze śląska). Oszczędności w transporcie wyniosą 31027,77. Po zainstalowaniu zestawów do zaopatrywania w c. w. u. w domach jednorodzinnych korzyścią będzie również czas zaoszczędzony na obsługę kotłów węglowych. Przygotowanie c. w. u. wymaga zaangażowania czasu użytkowników w ilości co najmniej 1,5 g dziennie poza sezonem grzewczym. Czas poza sezonem grzewczym to 180 dni zatem w każdym roku oszczędność wynosi 186564,51 zł.